OS Vasa Pelagic Leskovac


Go to content

francuski jezik

nastava > od 5. do 8. razreda

FRANCUSKI JEZIK

Osnovna škola "Vasa Pelagić" jedna je od retkih u Leskovcu koja neguje nastavu francuskog jezika. Pohadja je nešto više od 200 učenika škole od 5. do 8. razreda. Nastavu izvode prof. Ivana Paunović i prof. Aleksandar Cincar-Janković.Cilj nastave francuskog jezika u osnovnog obrazovanju, kao i svakog drugog stranog jezika, jeste ovladavanje komunikativnih veština i razvijanje sposobnosti i metoda učenja stranog jezika. To uključuje, ne samo razvijanje saznajnih i intelektualnih sposobnosti učenika, već i sticanje pozitivnog odnosa prema drugim jezicima i kulturama, kao i uvažavanje različitosti i navikavanje na otvorenost u komunikaciji. Tokom osnovnog obrazovanja, učenici usvajaju osnovna znanja iz francuskog jezika, koja će im omogućiti da se u jednostavnijoj usmenoj i pisanoj komunikaciji sporazumevaju sa ljudima iz drugih zemalja na ovom jeziku.
U 5. razredu uči se iz udžbeničkog kompleta "Le Français pour nous 1", koji je izradjen prema planu i programu koji je Nacionalni prosvetni savet usvojio 2007. godine. Ovaj komplet sadrži udžbenik, radnu svesku i CD sa snimljenim tekstovima i vežbama, koji prati svaki primerak kompleta. Na kraju prve godine učenja, učenik treba da prepoznaje francuski jezik medju drugim stranim jezicima, da razume kraću usmenu poruku, da čita sa razumevanjem kraće tekstove u vezi sa poznatim temama (ne duže od 50 reči), da iskaže jednostavnu usmenu poruku, da piše kratke poruke (do 30 reči), da razmenjuje sa sagovornicima kratke informacije u vezi sa poznatim temama, i da prepoznaje osnovne principe gramatičke i sociolingvističke kompetencije. U prvoj godini ucenja posebno se posvećuje pažnja tehnici čitanja i učenju značenja reči, dok se izbegavaju gramatička pravila i gramatička terminologija.


U 6. razredu koristi se udžbenički komplet "Le Français pour nous 2", koji se sastoji iz udžbenika, radne sveske i CD-a sa snimljenim tekstovima i vežbanjima. Težište je i dalje na usmenom izražavanju i razumevanju govora, i postupnom opismenjavanju. Učenik treba da razume kratke dijaloge i monološka izlaganja do osam rečenica, da razume i interpretira jednostavne pesme u vezi sa obrađenom tematikom, da upozna i, kada je u pitanju poznata jezička građa, savlada tehnike čitanja u sebi i glasnog čitanja, da dalje upoznaje pravila grafije, ortografije i interpunkcije, da razume smisao kratkih pisanih poruka i ilustrovanih tekstova o poznatim temama (oko 70 reči), da razgovetno izgovara glasove, posebno one koje naš jezik ne poznaje, akcentuje reči, poštuje ritam i intonaciju pri spontanom govoru i čitanju, da stupi u dijalog i u okviru šest - sedam replika, da u desetak rečenica predstavi sebe ili drugoga, uz pomoć pitanja saopšti sadržaj dijaloga ili narativnog teksta, ili opiše sliku, lice, predmet, životinju i situaciju. U skladu sa porastom znanja učenika povećavaju se zahtevi i u dijaloškoj i u monološkoj formi izražavanja.

 


U 7. razredu, koristeći udžbenik i radnu svesku "Présent", učenici treba da razumeju izlaganja nove složenije sadržine. Jezički sistem se sada usvaja analitički, na nivou koji odgovara uzrastu učenika i njihovim mogućnostima. Koriste se tehnike rada, kao što su: izdvajanje pojedinih glasova, reči i rečenica, provera razumevanja saopštenog iskaza uz pomoć pitanja, pitanja sa višestrukim izborom odgovora, zahteva da se odredi da li je dati iskaz tačan ili ne, uočavanje bitnih karakteristika ličnosti, situacije, i sl. Počinje se sa sažimanjem i prepričavanjem teksta, i sa vodjenjem spontanog razgovora u okviru obradjene teme. Kao lektira, obradjuju se pojedini pristupačni i zanimljivi tekstovi iz "Malog Princa".


U 8. razredu učenici rade uz udžbenik i radnu svesku "Hier et demain". Sada se od učenika očekuje razumevanje i svesna primena osnovnih elemenata i njihove funkcionalne povezanosti, kao što su: funkcija pojedinih delova iskaza, kategorija roda, broja, vida i vremena, samostalnost ili zavisnost elemenata i sl. Stvaraju se nove govorne situacije na osnovu obradjenih tema u skladu sa interesovanjem učenika, grade se novi dijalozi u skladu sa mogucnostima i željama učenika, uz korišćenje naučenih komunikativnih jedinica i frazeoloških izraza, igraju se uloge u dijalozima i situacijama, vodi se razgovor učenika u grupi o odredjenoj temi, pišu se sastavi i dijalozi na teme iz svakodnevnog života, pisma, mejlovi i sl. Utvrdjuju se gramatičke jedinice iz prethodnih razreda, pri čemu se posebno insistira na njihovoj upotrebi u komunikaciji na francuskom jeziku.


TAKMIČENJA

Učenici 8. razreda svake godine učestvuju i na takmičenjima u poznavanju francuskog jezika, i redovno postižu značajne rezultate. Prošle godine učenica Milena Dimitrijević ostvarila je zapažen uspeh na republičkom takmičenju u Sremskim Karlovcima. Ove godine, dvoje učenika predstavljaju našu školu na republičkom takmičenju, koje će se održati 16. maja:

1. Miljana Ćeranić (VIII2)

2. Stefan Trajković (VIII3)

 

Pored njih, uspešno učešće na okružnom takmičenju, koje je održano 21.3.2009. god. u osnovnoj školi „Kosta Stamenković“ u Leskovcu, imali su i učenici: Aleksandra Milovanović – VIII-2, Jelena Kostić – VIII-2 i Branislava Becić – VIII-2

 

pocetna strana | o skoli | nastava | kabineti | zaposleni | ucenici | aktuelno | Site Map


Copyright::2008::by Nicic::Sva prava zadrzana | webmaster@vasapelagic.edu.rs

Back to content | Back to main menu